Ecotopia Österlen

Ecotopia Österlen

Ort: 273 92 Skåne-Tranås
Kontaktperson: Karin Malmgren
Webbplats: www.ecotopia.se
Facebook: www.facebook.se/ecotopiaosterlen

Planerade byggevenemang som workshops etc. inklusive planerade datum:
Kurs i halmbalshusbygge 2-5 juni 2018. Mer info och anmälan: www.ecotopia.se

Vilken typ av byggnad handlar det om? Enfamiljshus

Var bygger/har ni byggt huset? på Ecotopia

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Huset slutbesiktigades 2016-12-01

Vem är byggherre/byggherrar? Karin Malmgren/Ecotopia

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Arkitekt Martin Zeiko (kontaktadress se byggnadsbeskrivning nedan)

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Byggfirma Ryszard Krzyzaniak (kontaktadress se byggnadsbeskrivning nedan)

Vilket är byggnadssättet? Regelstomme som framställts på byggarbetsplatsen isolerad med certifierade halmbalar

Vilken yta har byggnaden? 103 m2

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Halm utgör en miljövänlig råvara från lantbruket och är en löpande biprodukt vid framställningen av säd. För att på rätt sätt framställa detta högvärdiga byggmaterial med särskilt bra byggnadsfysikaliska och - ekologiska egenskaper krävs mycket lite energi.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Regelstomme med In-fill-metod. Taket isolerades med halmbalar mellan takbjälkarna.

Vilket u-värde har väggarna och taket? Med 36 cm tjocka halmbalar i vägg och tak uppnås ett u-värde på 0,13 W/m2K.

Vilket värmesystem har huset? Huset värms upp med sol och fast bränsle. Solfångaranläggningen har placerats fristående söder om huset. En vattenmantalad köksvedspis kan förutom solen värma upp vattnet som lagras i en ackumulatortank och kan användas för golvvärme. I vinterträdgården har en vedkamin installerats som utan el kan värma upp hela huset. Köksspisen är en gasolspis som även den är oberoende av el. Från teknikrummet i mötesplatsen/utbildningslokalen har en närvärmeledning anslutits för ev. framtida behov av en komfortabel värmeanslutning.

Vilket avloppssystem har huset? Precis som i mötesplatsen har en urin separerande toalett installerats. Urin hygieniseras och fekalier komposteras minst 6 månader. Därefter förs urinen blandat med vatten samt komposten med sina närsalter ut på vallodlingen som gödsel. BDT-vattnet renas i en markanläggning och leds sedan vidare tillsammans med regnvatten i ett dike till en lersedimenterad poleringsdamm.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca. 22.000 inkl solfångare, teknik, köksvedspis, kök, bad dvs. även all fast inredning samt planering/bygglovshandlingar/avgifter etc.

Vidare informationer om byggnaden

Byggnadsbeskrivning/Arkitekt: Martin Zeiko

Tema/Arbetsuppgift: Arbetsuppgiften avsåg att uppföra bygglovshandlingar och handleda uppbyggnaden av ett ekologiskt enfamiljshus i halmbalsteknik. För uppdragsgivaren är resurssnålt, klimatsmart och sunt byggande mycket viktiga teman. Men även energieffektivitet, handverkligt utförande, ekobygge … vars utförande naturligtvis måste hålla sig inom ramen för gällande svenska byggnormer.

Läge: Byggplatsen befinner sig öster om infarten till Ecotopia Österlen. På denna plats stod tidigare en byggnad. Skyddat av höga gamla träd mot norr öppnar sig byggnaden öster- och söderut och erbjuder härliga vyer över det omgivande naturlandskapet.

Byggteknik/konstruktion: De utgrävda gamla fundamentstenarna och berggrunden användes som underbyggnad för det nya fundamentet. Grunden är isolerad med skumglas. Golvvärme har installerats och golven består av brända lerplattor, klinker och trä.

Byggnadstekniken består av en träregelkonstruktion med halmbalsisolering. Alla vertikala laster bärs upp av träreglarna. Det höga kravet på värmeisolering uppfylls genom certifierade halmbalade. Av statiska och byggfysikaliska skäl monterades träfiberplattor på väggarnas insida. Därefter vassmattor som putsarmering för lerputsen. Innerväggarna har lerputsats för hand i tre tunna lager vars finish utgörs av kaolinlera. Denna tjocka lerputs bidrar till ett angenämt och sunt rumsklimat. Ytterväggen består av träpanel och miljövänlig vindpapp. Träfasaden som monterats i anslutning till en luftspalt skyddar mot väder och vind och ger byggnaden en miljöanpassad yttre profil. Fönster och ytterdörrar består av lärkträ och uppfyller de höga kraven på passivhusstandard. Pulpettaket har avslutats med synliga balkar i innertaket. Byggnadens taklast bärs upp av stående träreglar innanför det värmeisolerande skiktet. Även här har pressade halmbalar använts som isolering. Ovanför ventilationsnivån befinner sig den vattenavledande taktätskiktet. Taket i vinterträdgården har isolerats med hampa.

Planeringen av byggnaden och dess organisation gestaltades så att nästan alla arbeten dvs. hela byggnaden har kunnat utföras av en man. Dessutom sattes ett väderskydd upp både för att skydda byggmaterialen mot väder och vind men även för att säkerställa en torr, varm och ren byggarbetsplats för byggarbetaren.

Husteknik

Värme: Huset värms upp med sol och fast bränsle. Solfångaranläggningen har placerats fristående söder om huset. I demonstrationssyfte har en vattenmantalad köksvedspis installerats för att förutom solen värma upp vattnet som lagras i en ackumulatortank och kan användas som golvvärme. I vinterträdgården har en vedkamin installerats som utan el kan värma upp hela huset. Köksspisen är en gasolspis som även den är oberoende av el. Från teknikrummet i mötesplatsen/utbildningslokalen har en närvärmeledning anslutits för ev. framtida behov av en komfortabel värmeanslutning.

Drickvatten: Gårdens eget vattenverk

Varmvatten: En stor andel av vattnet värms upp av den mot söder fristående solfångaren. Dessutom kan köksvedspisen värma upp vatten som sedan lagras i ackumulatortanken.

Avlopp: Precis som i mötesplatsen har en urin separerande toalett installerats. Urinen hygieniseras och fekalier komposteras minst 6 månader. Därefter förs urinen blandat med vatten samt komposten med sina närsalter ut på vallodlingen som gödsel. BDT-vattnet renas i en markanläggning och leds sedan vidare tillsammans med regnvatten i ett dike till en lersedimenterad poleringsdamm.

Ventilation: En energieffektiv komfortventilation har anslutits för att kontinuerligt förse huset med frisk luft. Med sin höga värmeåtervinningsgrad bidrar den till att minimera värmebehovet samtidigt som den löpande förser huset med angenäm frisk luft.

Solceller: I förbindelse med planerad solcellsanläggning får huset plusenergistandard vilket innebär att huset producerar mer energi än det förbrukar.

Byggtid: 2014-10-01 till 2016-12-01 (slutbesiktning)

Kontaktuppgifter

Arkitektur und Ökobau
Martin Zeiko, arkitekt och byggmästare
Oberbreitsach 38
A - 4906 Eberschwang, Österrike
E-post: martin.zeiko@gmx.at

Svensk byggfirma
Ryszard Krzyżaniak
1323 Skåne Tranås; 273 92 Skåne-Tranås
krzyzaniakr@wp.pl